دستورالعمل‌های مصوب هیئت رئیسه

 • 1. سیاست «پشتیبان‌گیری از سامانه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های مرکز داده» دانشگاه شهید بهشتی
  (مصوب کمیته راهبری امنیت دانشگاه در سال 1400 و مصوبه چهل و دومین جلسه هیئت رئیسه مورخ 1400/12/24)

 • 2. سیاست «شناسه بهشتی» دانشگاه شهید بهشتی شامل ضوابط و نحوه دسترسی به شناسه بهشتی برای کلیه اعضای داخل و بیرون دانشگاه
  (مصوب کمیته راهبری امنیت دانشگاه در سال 1400 و مصوبه چهل و دومین جلسه هیئت رئیسه مورخ 1400/12/24)

 • 3. سیاست‌ «ایمیل بهشتی» دانشگاه شهید بهشتی
  (مصوب کمیته راهبری امنیت دانشگاه در سال 1401 و مصوبه بیست و چهارمین جلسه هیئت رئیسه مورخ 1401/07/26)

 • 4. سیاست‌ «اینترنت» دانشگاه شهید بهشتی
  (مصوب کمیته راهبری امنیت دانشگاه در سال 1401 و مصوبه بیست و چهارمین جلسه هیئت رئیسه مورخ 1401/07/26)
پیوندها:
شناسه بهشتی
ایمیل بهشتی
اینترنت (هات‌اسپات)