رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات


​​​​​​​​​​​​​​دکتر علیرضا شاملی سندی
​​​​​​​آقای دکتر علیرضا شاملی سندی ریاست مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه شهید بهشتی را برعهده دارند. ایشان دارای مدرک​​​​​​​ دکترای مهندسی کامپیوتر از کانادا، و حائز رتبه استاديار در دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر ​​​​​​​دانشگاه شهید بهشتی هستند. ​​​​​​​

جهت ارتباط با رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات می توانید با شماره تلفن‌های 29902501، 29902503 و 22431733 تماس حاصل نموده و یا با آدرس پست الکترونیک a_shameli@sbu.ac.ir مکاتبه نمایید.