روسای پیشین مرکز 

دکتر ابراهیم افجه‌ای
تا سال 1375
رزومه
جواد فخاری
سال 1376 تا 1381
رزومه
دکتر چنگیز اصلاحچی
سال 1381 تا 1383
رزومه
دکتر محمد عشقی
سال 1383 تا 1385
رزومه
دکتر علیرضا طالب‌پور
سال 1385 تا 1387
رزومه
دکتر فریدون شمس
سال 1387 تا 1391
رزومه
دکتر جواد شریفی
سال 1391 تا 1391
رزومه
دکتر مقصود عباسپور
سال 1391 تا 1398
رزومه
دکتر فریدون شمس
سال 1398 تا 1399
رزومه
دکتر علیرضا شاملی
از سال 1399 تاکنون
رزومه