روسای پیشین مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تا کنون

Afjei.jpg

دکتر ابراهیم افجه‌ای

تا سال 1375
رزومه
sample pic2.jpg

جواد فخاری

سال 1376 تا 1381
رزومه
Eslahchi.jpg

دکتر چنگیز اصلاحچی

سال 1381 تا 1383
رزومه
Eshghi.jpg

دکتر محمد عشقی

سال 1383 تا 1385
رزومه
Talebpour.jpg

دکتر علیرضا طالب پور

سال 1385 تا 1387
رزومه
shams.png

دکتر فریدون شمس

سال 1387 تا 1391
رزومه
sharifi.jpg

دکتر جواد شریفی

سال 1391 تا 1391
رزومه
Abbaspour.jpg

دکتر مقصود عباسپور

سال 1391 تا 1398
رزومه
shams.png

دکتر فریدون شمس

سال 1398 تا 1399
رزومه
shameli.jpg

دکتر علیرضا شاملی

از سال 1399 تا کنون
رزومه